Grafts

Temporalis Fascia autologous graft, prepared for ear drum repair.jpg

Temporalis Fascia autologous graft, prepared for ear drum repair.jpg