Syndromes

Treacher-Collins syndrome, bilteral meatal atresia, microtia, maxillary hypoplasia

Treacher-Collins syndrome, bilteral meatal atresia, microtia, maxillary hypoplasia